Privacyverklaring

Privacyverklaring Appeladvocaat

Appeladvocaat verwerkt persoonsgegevens in het kader van zijn dienstverlening. Deze privacyverklaring geeft weer hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Martijn Colenbrander, eigenaar van Appeladvocaat.

Contactgegevens:
Mail: colenbrander@appeladvocaat.nl
Tel: 06-52 633 821

Het gebruik van persoonsgegevens
Appeladvocaat verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon, app, post en/of rechtstreeks. Daarnaast kan Appeladvocaat persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening.

Appeladvocaat verwerkt onder andere de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Burgerservicenummer (alleen op basis van de verplichte identificatie in het kader van de Wwft)
• Pasfoto (alleen op basis van de verplichte identificatie in het kader van de Wwft)
• Gegevens van belang voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden of (medische) gegevens m.b.t. arbeidsongeschiktheid en re-integratie)
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie
• IP-adres

Doeleinden
Appeladvocaat verwerkt persoonsgegevens in het kader van zijn juridische dienstverlening en de uitoefening van het beroep van advocaat. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om de financiële belangen en/of commerciële belangen van Appeladvocaat te dienen.

Grondslag
Appeladvocaat verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) of de Advocatenwet.

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt wanneer daarvoor gerechtvaardigde belangen zijn, zoals:
• Dienstverlening zoals van een advocaat mag worden verwacht;
• de verbetering van de dienstverlening;
• Voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van betrokkenen (waaronder u);
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Facturering en het zo nodig innen van gelden al dan niet middels incassomaatregelen.

In de opdrachtbevestiging is voorts verzocht om hiervoor toestemming, dit voor zover vereist, te verlenen. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging is deze toestemming verleend.

Verstrekking aan derden
Appeladvocaat zal persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden, of tenzij Appeladvocaat op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Gegevens in de Cloud
Persoonsgegevens worden beheerd in een Cloudomgeving waarvan de server is gestationeerd op Nederlands grondgebied. Met de Cloud Computing-dienst is een rechtsgeldige verwerkersovereenkomst gesloten, waarbij de benodigde waarborgen zijn opgenomen ter garandering van de privacy van de persoonsgegevens.

Website, links naar andere websites/social media
De website van Appeladvocaat is beveiligd met een SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit Appeladvocaat worden verzonden zijn extra beveiligd (encrypted messaging).
De website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Ook de social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals. LinkedIn. Appeladvocaat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Bewaartermijn
Appeladvocaat zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Voor u is in dat kader relevant om te weten dat de bewaartermijn ten behoeve van beroepsaansprakelijkheid 5 of 20 jaar is, zodat de door u verstrekte persoonsgegevens ook gedurende maximaal 20 jaar bewaard kunnen worden.

Uw rechten
U heeft het recht om Appeladvocaat te verzoeken inzage te geven in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek tot inzage ontvangt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw door ons verwerkte en/of bewaarde persoonsgegevens. U heeft daarnaast het recht bezwaar te maken tegen de verwerking of het bewaren van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Het is daarbij goed om te realiseren dat een beroep op de hiervoor genoemde rechten kan worden afgewezen indien het verwerken van uw persoonsgegevens in het belang is van een correcte uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, vanwege een beroep op het beroepsgeheim van de advocaat of het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is vanwege de wettelijke vereisten die hiervoor gelden.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u tenslotte het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juli 2018. Appeladvocaat kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Appeladvocaat raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.