Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van appeladvocaat, zaakdoende te Dalfsen, KvK nummer 64459608 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten tussen appeladvocaat en de cliënt, waaronder de overeenkomst van opdracht, en op alle daarmee samenhangende verplichtingen c.q. daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten. Alle personen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld kunnen een beroep op deze voorwaarden doen, inclusief vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van appeladvocaat hebben verlaten. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de cliënt wordt uitgesloten.

 

2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de opdracht door appeladvocaat is aanvaard.

 

3. Contractspartij is appeladvocaat

a. Alle opdrachten van cliënten gelden als uitsluitend aan appeladvocaat gegeven, ook indien verzocht c.q. afgesproken is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De cliënt stemt ermee in dat appeladvocaat de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zo nodig laat uitvoeren door derden. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

b. De opdracht van de cliënt aan appeladvocaat houdt mede de bevoegdheid in om namens de cliënt overeenkomsten met derden c.q. hulppersonen te sluiten.

 

4. Declaratie en betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen wordt voor de werkzaamheden honorariumper mail of per post in rekening gebracht, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting. Onder honorarium wordt verstaan de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins), exclusief verschotten, die appeladvocaat voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt. Onder verschotten worden verstaan de kosten van derden (deurwaarderskosten, griffierechten, leges, kosten van burgerlijke stand, Kadaster, Kamer van Koophandel et cetera) die appeladvocaat in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.

b. Appeladvocaat heeft het recht aanspraak te maken op betaling van haar declaratie voorafgaand aan het verrichten van de afgesproken dienst. Tevens heeft zij het recht werkzaamheden tussentijds in rekening te brengen, alsmede het recht om van de cliënt een voorschotbetaling te verlangen, welk voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

c. Appeladvocaat is bevoegdzijn werkzaamheden op te schorten als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie onbetaald is gebleven, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van appeladvocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan.

d. Indien cliënt niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling van het griffierecht voldoet, is appeladvocaat bevoegd de procedure niet aanhangig te maken. Appeladvocaat is niet aansprakelijk voor eventueel door cliënt te lijden schade.

e. Appeladvocaat heeft het recht het tijdevenredig honorarium jaarlijks aan te passen conform de door haar vastgestelde (uur-)tarieven. Indien sprake is van een verhoging van de tarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft die cliënt, die tevens consument in de zin der wet is, het recht de overeenkomst (voor de toekomst) te ontbinden, echter zonder dat die cliënt alsdan recht heeft op schadevergoeding. Van dit recht dient dan wel gebruik gemaakt te zijn binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de tarieven, bij gebreke waarvan die cliënt geacht wordt het nieuwe tarief te hebben aanvaard. Ingeval van ontbinding is die cliënt uiteraard wel de al bestede tijd en gemaakte kosten - dit tegen het oude tarief - verschuldigd.

f. Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de cliënt van rechtswege, zonder verdere ingebrekestelling, in verzuim is en wettelijke rente verschuldigd is. Dit is derhalve een vervaltermijn. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van appeladvocaat gestelde kwaliteits-, bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het in de advocatuur terzake aanvaarde/bepaalde maximum, het eventueel meerdere zal alsnog op één van de voornoemde rekeningen betaald moeten worden) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt.

g. Appeladvocaat is bevoegd aan cliënt toekomende gelden, die appeladvocaat onder zich heeft of krijgt, te verrekenen met openstaande facturen. Indien aan cliënt toebehorende gelden worden beheerd door StichtingBeheer Derdengelden appeldvocaat en deze gelden aan cliënt dienen te worden betaald, dan geeft cliënt met het aangaan van de overeenkomst van opdracht toestemming aan appeladvocaat om de Stichting Beheer Derdengelden appeladvocaat op te dragen een met de openstaande factuur/facturen corresponderend bedrag (of gedeelte daarvan) aan appeladvocaat te betalen ter gehele of gedeeltelijke voldoening van de factuur/facturen, tenzij de geldende gedragsregels dit niet toelaten.

h. Indien de cliënt in verzuim is enappeladvocaat incassomaatregelen treft, komen alle daaraan verbonden kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen de werkelijk te maken kosten, althans minimaal vijftien procent van het openstaande bedrag;. Bij een consument-cliënt gelden m.b.t. buitengerechtelijke kosten de wettelijk vastgestelde percentages.

i. Indien een cliënt wordt bijgestaan met gebruikmaking van gefinancierde rechtsbijstand op basis van een (voorlopige) toevoeging en op enig moment blijkt dat cliënt toch niet voor een toevoeging in aanmerking komt, is cliënt gehouden de door appeladvocaat in het betreffende dossier gewerkte uren te betalen tegen het overeengekomen uurtarief of, indien geen uurtarief is overeengekomen, tegen het standaard kantoortarief.

 

5. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van appeladvocaat, of van diegenen die voor haar werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest (al dan niet als werknemer), is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van die verzekering. Indien en voor zover er geen dekking en/of uitbetaling is onder de genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met eenmaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 5.000,=. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door appeladvocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

b. Appeladvocaat is voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, waaronder hulppersonen, of voor het niet goed functioneren van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte c.q. geraadpleegde middelen (zoals software, registers etc.) niet aansprakelijk. Voor zover appeladvocaat om wat voor reden dan ook wel daarvoor aansprakelijk mocht zijn, geldt ook hier de sub a genoemde aansprakelijkheidsbeperking.

c. Een vordering tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voor zover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.

 

6. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Appeladvocaat is op grond van de wet Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van cliënt opgenomen. Cliënt is er van op de hoogte en stemt er mee in dat appeladvocaat ingevolge de op hem rustende verplichting transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder cliënt van die melding op de hoogte te stellen.

 

7.

Appeladvocaat handelt met inachtneming van de gedragsregels voor advocaten, die zijn te raadplegen op de website van de Orde van Advocaten op www.advocatenorde.nl.

 

8. Opzegging

Zowel de cliënt als appeladvocaat is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. Appeladvocaat heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

 

9. Geschillen

Op de overeenkomst en daarmee samenhangende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Appeladvocaat is aangesloten bij de geschillenregeling Advocatuur. In geval van een geschil tussen appeladvocaat en cliënt zijn zowel appeladvocaat als cliënt bevoegd het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, die alsdan overeenkomstig haar reglement het geschil zal beslechten met uitsluiting van de gewone rechter. Ingeval toch sprake is van een mogelijkheid om de burgerlijke rechter in te schakelen dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de wet of het toepasselijke internationale recht deze forumkeuze niet toelaat.