Arbeidsrecht

 

Individueel ontslag

Ontslag wegens disfunctioneren, verwijtbaar gedrag, verstoorde arbeidsrelatie en langdurige ziekte: vervelende situaties die ons allemaal kunnen overkomen. Dossieropbouw is daarbij vaak cruciaal. Komt u in aanmerking voor een ontslagvergoeding (transitievergoeding of billijke vergoeding)? Appeladvocaat helpt u bij het afwikkelen van ontslag met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomsten), ontslag op staande voet of in procedures bij kantonrechter, UWV of gerechtshof.

Collectief ontslag

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (boventalligheid, vervallen functie, bedrijfssluiting), al dan niet met toepassing van een sociaal plan: complexe processen waar op juridisch gebied veel bij komt kijken. Appeladvocaat begeleidde en voerde de afgelopen jaren reorganisaties uit in de sectoren: automotive, grafimedia, welzijn, architecten, bouw, metaal en techniek en vastgoed.

Concurrentiebeding

Is er een geschil ontstaan over concurrentie- en relatiebedingen? Of wilt u weten hoe u vastlegt wat een werknemer wel of niet mag doen na ontslag? Wat kan de werkgever doen als een werknemer het concurrentiebeding overtreedt?

Appèl Advocaat helpt u met praktische adviezen en biedt juridische hulp bij geschillen.

Loonvordering

Discussies over loonbetaling tijdens het dienstverband of een meningsverschil over een eindafrekening? Appeladvocaat biedt duidelijkheid bij kwesties over zaken als overwerk, toeslagen, vakantiedagen, bonusuitkeringen of de hoogte van het loon tijdens ziekte.

Ziekte / re-integratie

Wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer bij ziekte van de werknemer? Wat moeten werkgever en werknemer doen in het kader van reïntegratie en wat zijn de gevolgen als één van beide partijen zich onvoldoende inspant? Appeladvocaat staat werkgevers en werknemers bij in geval van geschillen rond ziekte en re-integratie.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom adviseert Appèl Advocaat over het opstellen of aanpassen van uw arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaardenreglement, gedragsregels of Social Media code. Samen bouwen we een deugdelijk dossier (of tegendossier) op. Tevens verzorgt appeladvocaat periodiek lezingen over de actualiteiten in het arbeidsrecht.